Íàâèãàöèÿ

Íîâûå ñòàòüè
· 1: XIV ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ëîâëå ðûáû íà ìîðìûøêó, 2013ã.(îêîí÷àíèå)
Ïðîñìîòðîâ: [131355]
Êîììåíòàðèåâ: [0]
· 2: 3195121902
Ïðîñìîòðîâ: [105188]
Êîììåíòàðèåâ: [0]
· 3: Ôåñòèâàëü «Çèìíèé Êàðàñü – 2008»
Ïðîñìîòðîâ: [120045]
Êîììåíòàðèåâ: [0]
· 4: Ëîâèì íà Øàáðîâñêîì ëåòîì.
Ïðîñìîòðîâ: [111772]
Êîììåíòàðèåâ: [0]
· 5: Îò÷åò î ïîåçäêå íà àìðå÷åíñêèå îçåðà 24-27 àâãóñòà 2006 ã.
Ïðîñìîòðîâ: [112869]
Êîììåíòàðèåâ: [0]
· 6: 662-259-2228
Ïðîñìîòðîâ: [129737]
Êîììåíòàðèåâ: [21]
· 7: Ðåçóëüòàòû èíòåðàêòèâíîãî îïðîñà ðûáàêîâ 2006
Ïðîñìîòðîâ: [121225]
Êîììåíòàðèåâ: [0]
· 8: Ïî ìåëêèì ðå÷êàì Íèæíåãî Òàãèëà
Ïðîñìîòðîâ: [126414]
Êîììåíòàðèåâ: [9]
· 9: Îò÷¸ò î ïîåçäêå íà ïåðâåíñòâî ÐÎÐÑà â Ñàìàðñêîé îáëàñòè 2006.
Ïðîñìîòðîâ: [113622]
Êîììåíòàðèåâ: [37]
· 10: ÔÎÒÎÊÎÌÈÊÑ îá îäíîì êàçàõñòàíñêîì âûåçäå
Ïðîñìîòðîâ: [126670]
Êîììåíòàðèåâ: [30]

Îáìåí êíîïêàìè:

[20-09-2018] Ðûáîëîâíûé ôåñòèâàëü ÊËËË "Áåëûå ìóõè - 2018".Ïðèøëî âðåìÿ äðóçüÿ, âñòðåòèòüñÿ íà îñåííåé áåëîÿðêå...

Çàêðûòü ñåçîí, äà ïîôåñòèâàëèòü íåìíîãî ))).
Ðûáîëîâíûé ôåñòèâàëü "Áåëûå ìóõè - 2018".

Ôîðìàò: Òàíäåì.

Áåðåãîâàÿ äîííàÿ ëîâëÿ.. Äâà ó÷àñòíèêà, äâå óäî÷êè, äâà êðþ÷êà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Áåëîÿðñêîå âîëîõðàíèëèùå (ðàéîí ïëîòèíû).

Ñòàðò 6 îêòÿáðÿ â 12-00, ôèíèø 7îêòÿáðÿ â 12-00.

Âçíîñ ñ òàíäåìà 800ðóá. (âêëþ÷åíî ïèòàíèå)


Îðãàíèçàòîðû: ÊËËË.


Ìåäèàñïîñîðû: uralfishing.ru , e1.ru


Ñïîíñîðû ôåñòèâàëÿ:

Êîìïàíèÿ Ýáèñó

Êîìïàíèÿ Terniks

Êîìïàíèÿ Messis


Íîìèíàöèè îò ôîðóì÷àí ïðèâåòñòâóþòñÿ!!!Îáñóæäåíèå ñîðåâíîâàíèé: ÇÄÅÑÜ.


Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ðåãèñòðàöèÿ: ÇÄÅÑÜ.


Àâòîð: (903) 289-0469
  

[20-08-2018] Ôåñòèâàëü ÊËËË "Êàðàñåâûé áóì 2018"
Ôåñòèâàëü ÊËËËÎáùåäîñòóïíîå, íèê÷êìóíåîáÿçûâàþùåå ðûáîëîâíî - ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå.  


Ôîðìàò: òàíäåì. Äâà ÷åëîâåêà â ñåêòîðå, äâà óäèëèùà, äâà êðþ÷êà.  


Äàòû: 25-26 àâãóñòà 2018 ãîäà.  


Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: îç.Êàðàãóç ×åëÿáèíñêîå íàïðàâëåíèå.(ïîñëå óêàçàòåëÿ Çíàìåíêà, ïîñëå êàìåð, ñïóñê íà ãðóíòîâêó, äàëåå ïî óêàçàòåëÿì ðûáàëêà íà êàðàãóçå).Çà âüåçä ñ àâòî 200ð., ñîáèðàåì íà ðåãèñòðàöèè.  


Âçíîñ ñ òàíäåìà - 600ð. Ðåãèñòðàöèÿ ó øòàáíîé ïàëàòêè 25 àâãóñòà ñ 11-00 äî 12-00. Äàëåå æåðåáüåâêà ñåêòîðîâ è ñòàðò.  


Ôèíèø 26 àâãóñòà â 12-00. Âçâåøèâàíèå óëîâà ïðîâîäèòñÿ â ñåêòîðàõ.  


Èñïîëüçóþòñÿ òðÿïè÷íûå ñàäêè, äëÿ ñîõðàííîñòè óëîâà. Ïðèíöèï ïîéìàë - îòïóñòèë ïðèâåòñòâóåòñÿ.  

 


Ìåäèàñïîíñîð ôåñòèâàëÿ: Uralfishing.ru.  
 

Ñïîíñîðû ôåñòèâàëÿ:  

Ðûáîëîâíûé öåíòð "Ýáèñó" - ïðîãðåññèâíûé ìàãàçèí ðûáîëîâíûõ òîâàðîâ!!!  

Êîìïàíèÿ "Messis" - ïðîäóêòû ïèòàíèÿ!!!  

Ïðèçû îò íàøèõ îäíîêëóáíèêîâ:  

Âèêòîð Âòîðûõ-íàáîð êîðìóøåê.  
 
Îáñóæäåíèå íà ôîðóìå.Ðåãèñòðàöèÿ.


Àâòîð: Optic
  

[11-02-2018] Ðûáîëîâíûé ôåñòèâàëü "Äåíü ìóæèêà - 2018"
Ôåñòèâàëü

Îðãàíèçàòîðû:Êëóá Ëþáèòåëåé Ëîâëè Ëåùà, ÎÎÑÎ Ôåäåðàöèÿ ðûáîëîâíîãî ñïîðòà. 

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 23 ôåâðàëÿ 2018ã. 

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Ðåôòèíñêîå âîäîõðàíèëèùå. Ðåãèñòðàöèÿ Ãîðîäñêîé ïëÿæ çà ñòàäèîíîì, îðèåíòèð (Áàçà "Âîëíà") ïåðåä áàçîé âëåâî, áîëüøàÿ áåñïëàòíàÿ ïàðêîâêà. 

Ñïîðòèâíî-ôåñòèâàëüíûé, îäíîäíåâíûé òóð äëèòåëüíîñòüþ 5 ÷àñîâ. 

Óñëîâèÿ: ðûáàëêà ðàçðåøåíà â îïðåäåëåííîé îðãàíèçàòîðàìè çîíå ëîâà, íà 1 óäî÷êó, îñíàù¸ííóþ 1 ìîðìûøêîé, è 1 ïîäâåñíûì êðþ÷êîì, èëè íàîáîðîò. Îäíîâðåìåííî çàíÿòü ðàçðåøàåòñÿ 5 îòìå÷åííûõ ôëàæêàìè ëóíîê .Ñâåðëèòü ìîæíî íåîãðàíè÷åííîå êîëëè÷åñòâî ëóíîê. 

Èñïîëüçîâàíèå øóðóïîâ¸ðòîâ ðàçðåøåíî, ìîòîáóðîâ çàïðåùåíî. 

(Îòäåëüíûé çà÷¸ò äëÿ ñïîðòñìåíîâ, îòäåëüíûé äëÿ ëþáèòåëåé.)Ïðè íàëè÷èè êâîðóìà ñïîðòñìåíîâ. 

Ñòàðòîâûé âçíîñ 200ð.(Ïåíñèîíåðû, äåòè áåñïëàòíî)Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ 8-00 äî 9-00 ó øòàáíîé ïàëàòêè.Ëèöà â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè ê ðåãèñòðàöèè íå äîïóñêàþòñÿ. 

Ñòàðò ìåðîïðèÿòèÿ â 9-00, ôèíèø â 14-00. 

Âçâåøèâàíèå äî 15-00. Ñïîíñîðû ôåñòèâàëÿ: 

Ðûáîëîâíûé öåíòð-"Ýáèñó"- Åñòü ÂѨ äëÿ ðûáàëêè è îòäûõà!!! 

Êîìïàíèÿ ÃÊ «ÏÐÀÊÒÈÊ-ÍÖ» - Ðûáà íå ïðîïëûâåò ìèìî!!! 

Êîìïàíèÿ "FishBait"- Ïðîãðåññèâíàÿ ïðèêîðìêà!!!

Ìàãàçèí"Ðûáîëîâ" Êîñóëèíî- Ðûáîëîâíûå òîâàðû!!! 

Êîìïàíèÿ"TentFishing"- ÷åõëû äëÿ âñåãî!!! 

Êîìïàíèÿ" Messis"- Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ!!! Ìåäèàñïîíñîðû ôåñòèâàëÿ: 

Uralfishing.ru E1.ru Fion.ru 

Âèäåî: ÎëåãÒîëè÷. 


855-991-4244    Ðåãèñòðàöèÿ.


Àâòîð: Optic
  

[12-01-2018] Ôåñòèâàëü ÊËËË "Çèìíèé êàðàñü 2018".


Ðûáîëîâíûé ôåñòèâàëüÏðèøëî âðåìÿ äðóçüÿ ñîáðàòüñÿ íà ïðîñòîðàõ òâåðäîé âîäû, ïîîáùàòüñÿ, äà äàòü ïîäûøàòü "çèìíåñïÿùåé" ðûáå ïîä íàçâàíèåì êàðàñü))) Íó è ïîðûáà÷èòü íåìíîãî.Åæåãîäíûé ðûáîëîâíûé ôåñòèâàëü "Çèìíèé êàðàñü 2018".

Äàòà ïðîâåäåíèÿ 27 - 28 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îç.Áåëèêóëü.


Ìåñòî ñáîðà, áîëüøàÿ ñòîÿíêà ó öåðêâè . Ðåãèñòðàöèÿ áóäåò ó øòàáíîé ïàëàòêè ñ 12-00 äî 13-00, ñòàðòîâûé âçíîñ 200ð.(èäåò íà ôîðìèðîâàíèå ïðèçîâîãî ôîíäà, è îðã.ðàñõîäû)


Ñòàðò 27 ÿíâàðÿ â 13-00, ôèíèø 28 ÿíâàðÿ â 12-00.

Âçâåøèâàíèå äî 13-00!!!! ó øòàáíîé ïàëàòêè.

Ðûáàëêà îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ðàçðåøåííûìè îðóäèÿìè ëîâà. Ê çà÷åòó ïðèíèìàåòñÿ ðûáà êàðàñü.


Ìåäèàñïîíñîðû ìåðîïðèÿòèÿ:


Uralfishing.ru.

E1.ru

chelfishing.ru

Fion.ru

trk-tura.ru


Ñïîíñîðû ìåðîïðèÿòèÿ:


Ðûáîëîâíûé öåíòð"Ýáèñó"- ðûáîëîâíûå òîâàðû íà âñå âðåìåíà!!!

Êîìïàíèÿ "FishBait" - ïðîãðåññèâíàÿ ïðèêîðìêà!!!

Ïîäðîáíåå: (778) 221-9075
Àâòîð: (918) 893-5640
  

[11-09-2017] Ðûáîëîâíûé ôåñòèâàëü "Óðàëüñêàÿ îñåíü -2017"


Ðûáîëîâíûé ôåñòèâàëü

Ôåñòèâàëü "Óðàëüñêàÿ îñåíü 2017" Ïàìÿòè Âëàäèìèðà Êîçëîâà.
Ôîðìàò: Òàíäåì.
Áåðåãîâàÿ äîííàÿ ëîâëÿ.. Äâà ó÷àñòíèêà, äâå óäî÷êè, äâà êðþ÷êà.
Ñòàðò 16 ñåíòÿáðÿ â 12-00, ôèíèø 17 â 12-00.
Âçíîñ ñ òàíäåìà 600ðóá.
Îðãàíèçàòîðû: ÊËËË, ÔÐÑ ã. Ðåâäà.
Ìåäèàñïîñîðû: Uralfishing.ru, Å1
Ñïîíñîðû ôåñòèâàëÿ: êîìïàíèÿ Fishbait..ïðîãðåññèâíàÿ ïðèêîðìêà.
Êîìïàíèÿ Messis ..ïðîäóêòû ïèòàíèÿ..
Íîìèíàöèè îò ôîðóì÷àí ïðèâåòñòâóþòñÿ!!!
 ïðîãðàììå ôåñòèâàëÿ, ñ 11-00 äî 12-00 áóäåò íåáîëüøîé ñåìèíàð ïî ïðèêîðìêå Ôèøáåéò(Áîðèñîâ Àëåêñåé).
Ïîñëå ñòàðòà,÷àñîâ â 7 âå÷åðà ñîáåðåìñÿ ó øòàáíîé ïàëàòêè, ïîìÿíåì íàøåãî äðóãà, ïîîáùàåìñÿ. Áåçàëêîãîëüíûé ãëèíòâåéí, è ïèðîãè.Íó, øàøëû, è òä.ïðèâåòñòâóþòñÿ)).

Ïîäðîáíåå: /www.uralfishing.ru/forum/viewtopic.php?t=33907
Àâòîð: 807-597-1984
  

[16-03-2017] Êóáîê Ôåäåðàöèè ïî ëîâëå íà ìîðìûøêó ñî ëüäà
Êóáîê Ôåäåðàöèè ïî ëîâëå íà ìîðìûøêó


ÎÎÑÎ "Ôåäåðàöèÿ ðûáîëîâíîãî ñïîðòà" ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ëîâëå ðûáû íà ìîðìûøêó ñî ëüäà - " Êóáîê Ôåäåðàöèè 2017".

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîéäóò 25 ìàðòà 2017 ãîäà íà îçåðå Áàëòûì â îäèí äåíü, äâà òóðà. Çà÷¸ò ïî ñîðåâíîâàíèÿì: ëè÷íûé ñðåäè ëþáèòåëåé è ëè÷íûé ñðåäè ñïîðòñìåíîâ. Áåç ïðèñâîåíèÿ ðàçðÿäîâ.

Àâòîð: Optic
  

[20-01-2017] Ôåñòèâàëü "Çèìíèé êàðàñü - 2017".
Óâàæàåìûå ðûáîëîâû! Êëóá "Äåëèêàòíàÿ ðûáàëêà", "Êëóá ëþáèòåëåé ëîâëè ëåùà", ÎÎÑÎ ÔÐÑ ïðèãëàøàþò âàñ íà åæåãîäíûé ðûáîëîâíûé ïðàçäíèê "Çèìíèé êàðàñü 2017", êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 28-29 ÿíâàðÿ íà îçåðå Ñóãîÿê-2.Ôåñòèâàëü


Àâòîð: Optic
  
Íîâîñòåé: 112 (Ñòðàíèö: 16, Íîâîñòåé íà ñòðàíèöå: 7)
[ 1 ]

Ïîãîäà íà Óðàëå

8005192741 Ñäåëàòü ñòðàíèöó Äîìàøíåé Äîáàâüòå ñòðàíèöó â Èçáðàííîå


Íàøè îïðîñû
Òðè ãëàâíûõ ïîêàçàòåëÿ õîðîøåãî ìàãàçèíà?!

Óäîáíîå ðàñïîëîæåíèå â ãîðîäå
Íå çàâûøåííûå öåíû
Øèðîêèé àññîðòèìåíò
Êâàëèôèöèðîâàííûé è îáùèòåëüíûé ïåðñîíàë
Õîðîøàÿ äèñêîíòíàÿ ïðîãðàììà
Áûñòðîå îáñëóæèâàíèå
Èíòåðüåð ìàãàçèíà è óäîáíûé äîñòóï ê òîâàðó
Ìíîãîïðîôèëüíîñòü ìàãàçèíàÐåçóëüòàòû

Îòâåòîâ 8585

Êàê ïðîåõàòü:
Ðàñ÷åò ðàññòîÿíèÿ ìåæäó ãîðîäàìè
Îò:
Äî:
×åðåç:
(íà (785) 387-9621)

Ñêîëüêî íàðîäó...
×åëîâåê íà ñàéòå: 34


Áèëåòû íà ñàìîëåò âñåõ àâèàêîìïàíèé ìèðà, â òîì ÷èñëå ëîóêîñòåðîâ!
Copyright (C) 2005. All right reserved.
Powered by sPaiZ-Nuke
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ, ññûëêà íà ñàéò îáÿçàòåëüíà.
Ïî âîïðîñàì ñîòðóäíè÷åñòâà: Àðò¸ì Õàð÷åíêî.
ßíäåêñ.Ìåòðèêà